English Български

Проект

Проект
 

Дворец

            Проектът реставрира в оригинален вид фасадите на сградата и възстановява оригиналната пространствена структура и разпределенията на етажите от периода 1893-1908 г. Всички помещения от I и II етаж са възстановени с оригиналната им функция. Възстановено е и оригиналното разпределение на III етаж, където помещенията от източното крило запазват автентичния си вид, а останалите ще се използват за музей, разкриващ дворцовия живот и строителната история на сградата.

            Изпълнението на проектите за интериор възвръщат в голяма степен вида и характера на помещенията според тяхната оригинална функция. Така се дава възможност за максимално точно усещане на атмосферата на двореца.

            За осигуряване на достъпна среда е изграден вътрешен панорамен асансьор, както и сервизен асансьор за кафето в западното крило.   

            Реставрирани са запазените оригинални орнаменти и архитектурно-художествени детайли и са напълно възстановени такива, които са били разрушени в някаква степен. По проекта за реставрация са изпълнени три нови камини, седем кахлени печки, декоративни рамки с огледала над камините, стенни декоративни пана и тавански корнизи. Възстановени са санитарните помещения според вида им в началото на ХХ век и са обзаведени с отговарящо на оригиналното санитарно оборудване. Реставрирана е перголата на втория етаж в оригинален вид от началото на XX век.

            Изпълнени са нови паркетни настилки, текстилни тапицерии по стените, нови настилки в сутерена. Ремонтиран е покривът и са изпълнени нови покривни прозорци. Съществуващите в Двореца врати, прозорци, ламперии, парапети и други елементи са реставрирани.

            Проектирано и изпълнено е изключително атрактивно художествено осветление на фасадите на двореца.

            Дворецът е оборудван с най-съвременни енергоефективни инсталации и системи: климатизация с термопомпи, интегрирана с климатизацията вентилационна система, изцяло нова ВиК мрежа, пожароизвестяване, видеонаблюдение, СОТ и други.

            С извършената реставрация на Двореца са осигурени необходимите качества и условия за максимална автентичност и превръщане на обекта в национална туристическа атракция.

АТЦ (обслужваща сграда към Двореца)

            Чрез изпълнението на проекта са реставрирани и запазени оригиналните фасади. Изпълнени са нови прозорци с членение и профили, съответстващи на оригиналните. Покривното покритие, улуци и водосточни тръби са ремонтирани.

            Възстановена е оригиналната планова композиция на сградата като помещенията са адаптирани за нуждите на културно-информационен център на комплекса, с интериор и обзавеждане съобразно съвременните функции.

            В приземния етаж е изградена напълно нова кухня.

            Всички технически инсталации и системи са новоизградени и отговарят на съвременните изисквания за функционалност, сигурност и енергоефективност.

Щал

            Извършената реконструкция на Щал-а е осигурила нейното конструктивно укрепване чрез прилагане на най-съвременни методи за укрепване на зидани конструкции включващи усилване със стоманени обтегачи, укрепване с тънки вертикални стоманобетонни плочи и изграждане на нови етажни конструкции и комуникационни ядра.

            Така е постигнато надеждно и дълготрайно укрепване на сградата при максимално запазване  на  степен архитектурния образ на сградата. Вътрешните преустройства запазват или възстановяват основната пространствена структура, адаптирана към нуждите на музейна сграда: ще се експонират старите гаражни клетки; помещението за коне на първия етаж ще се развие в експозиционна зала за намерените в района археологически и исторически артефакти, а  вторият етаж ще бъде превърнат в музей на парковото изкуство и историята на строителството в стопанството.

            Всички инсталации и технически системи са напълно нови и съобразени със съвременните изисквания за функционалност, експлоатационна сигурност и енергоефективност. Запазени са като експонати елементи на отоплителната инсталация.

            За осигуряване на достъпна среда е проектиран и изпълнен асансьор, както и с напълно ново решение на разпределителното фоайе и санитарните възли към него. Реализирана е и нова стълба между двете нива, отговаряща на изискванията за евакуация.

Оранжерии

            Възстановен е оригиналният вид на Висока и Ниска палмова , Холандска и Френска оранжерии. С цел конструктивно укрепване, при запазване на оригиналната схема и архитектурен вид е изпълнено усилване със стоманена конструкция на оригиналната дървена покривна конструкция на Висока палмова оранжерия В четирите оранжерии са възстановени  в максимална степен фасадите, металните покривни конструкции и  остъкляване. Всички, позволяващи намеса стени, са топлоизолирани отвън.

            Реконструирана и адаптирана е към съвременните изисквания е битовата сграда към оранжериите.

             Оранжериите са оборудвани с изцяло нова високоефективна термопомпена отоплителна система. Изцяло нова е и ЕЛ инсталацията.

Антична и средновековна крепост „Кастрици”

            Предвидените по проект реставрация, консервация и частично възстановяване на архелогическите обекти позволява пред туристите да бъде представена най-съществената част от селището, включваща: крепостната стена в югозападния край на крепостта, донжона, странноприемницата, църквата и други сгради.

            Изпълнено е укрепване на стените и предвиденото надграждане, изпълнени са настилки по улиците и в експонираните обекти, изпълнено и художествено осветление.

            Реализирането на проекта разкрива убедително особеностите на средновековния живот в крепостта и превръща обекта в туристическа атракция с познавателно и културно значение.

Парк

            Проектът и неговото изпълнение са осигурили комплекс от благоустройствени мероприятия, подобряващи функционирането и художествено-естетическото въздействие на парка: ремонтирани са основни алеи като в района на Двореца е изпълнена оригинална настилка от чакъл; изпълнено е ново парково осветление с възстановени оригинални осветителни тела и техни точни реплики; изпълнена е изцяло нова напоителна система с хидранти и капково напояване и автоматично управление и контрол; възстановени са оригинални елементи на парка като розариумът, слънчевият часовник, площадката с трона на цар Фердинанд, площадки, парапети; изработени са и са монтирани реплики на оригинални паркови елементи – пейки, пейки с тенти, беседки. Допълнително са монтирани нови паркови елементи в стил, близък до стила на оригиналните елементи -  кошчета, указателни и информационни табели.

            Реставриран е фронтонът от „Сен Клу”.

            Санирана е и е възстановена едроразмерна паркова растителност и зацветяване.